2540 Aurifil Medium Lavender

#1050-2540 Aurifil

2540 Aurifil Medium Lavender

#1050-2540 Aurifil
$13.33
$10.59

2540 Aurifil Medium Lavender
50wt cotton thread
1422 yard spool
Details
2540 Aurifil Medium Lavender
50wt cotton thread
1422 yard spool